Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

 

Přípomínky & nežádoucí účinky výrobků

Jste-li spokojeni, řekněte to ostatním. A pokud ne, oznamte to nám.


Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit buď přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků, pro ČR na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek, pro SR na: https://portal.sukl.sk/eskadra/ nebo zasláním přiloženého formuláře (slovenské verzie formulára) přímo společnosti Schulke CZ, s.r.o. a Schulke SK, s.r.o. či telefonicky: + 420 724 760 757.

CZ formulář pro přípomínky k produktům a nepříznivým účinkům / reakcím

Prosím vyplňte formulář v případě připomínek nebo nepřiznivých účinků produktu a pošlete jej na schulkecz@schuelke.com 
tel.: + 420 558 320 260

 

SK formulář pro přípomínky k produktům a nepříznivým účinkům / reakcím

Prosím vyplňte formulář v případě připomínek nebo nepřiznivých účinků produktu a pošlete jej na schulkesk@schuelke.com
tel.: + 421 465 494 587