Ta strona używa ciasteczek (cookies). Przebywając na naszej stronie zgadzasz się na ich używanie. Informacje o zasadach prywatności
 

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 12, 13 i nast. RODO

 1. Imię, nazwisko i adres administratora danych

  Państwa partnerem kontaktowym działającym w charakterze administratora danych w rozumieniu ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

  Schulke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 132, zrejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000104818, posiadająca NIP 5270010985, REGON 010385400, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł
  Tel.: +48 11 60 700
  Fax: +48 11 60 701
  E-mail: schulke.polska@schuelke.com

  reprezentowany przez : Marka Polaka

  (określany w dalszej części niniejszego dokumentu zaimkami: „my”, „nas”, lub „nasz”)

 2. Imię, nazwisko i adres inspektora ochrony danych

  Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważną kwestią. Dlatego powierzyliśmy ją firmie konsultingowej, specjalizującej się w ochronie prywatności i bezpieczeństwa danych. Nasz Inspektor Ochrony Danych Osobowych również pochodzi z tej bardzo doświadczonej grupy ekspertów. Korzystamy z usług doradczych:

  MAGELLAN Lawyers
  Galileiplatz 1
  81679 Munich
  Germany
  www.magellan-datenschutz.de

  W sprawie Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem email :
  datenschutz_schuelke@magellan-rechtsanwaelte.de
  lub z jego punktem kontaktowym w Polsce pod adresem email:
  schulke.polska@schuelke.com


 3. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

  a. Zakres przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia naszych usług. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzyskanych zgód. Wyjątkiem są przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie było możliwe z przyczyn praktycznych lub przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone przepisami prawa.

  b. Podstawa prawna przetwarzania danych

  W zakresie, w jakim pozyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest podmiot, którego dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również przetwarzania danych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.

  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  W przypadku, gdy żywotne interesy Państwa lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

  Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu strony trzeciej i jeśli Państwa interesy, podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec powyższego interesu, to podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  c. Usuwanie danych oraz okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub ograniczone, w momencie gdy zostanie zrealizowany cel ich przechowywania. Dane mogę być przechowywane ponad ten okres, o ile sytuacja taka została przewidziana przez ustawodawcę unijnego lub krajowego w regulacjach unijnych lub innych przepisach prawa, którym podlegamy. Ograniczenie lub usunięcie danych ma również miejsce wtedy, gdy wygasa okres przechowywania danych określony przez wyżej wymienione przepisy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

 4. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

  a. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnianiem strony internetowej i tworzeniem plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  b. Cel przetwarzania danych

  Tymczasowe przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne do udostępniania strony internetowej na Państwa komputerze. W tym celu Państwa dane osobowe muszą być przechowywane w trakcie trwania sesji.

  Przechowywanie Państwa danych osobowych w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności strony internetowej. Ponadto Państwa dane osobowe służą do optymalizacji strony internetowej i zapewniania bezpieczeństwa naszym systemom informatycznym. W tym kontekście nie odbywa się ocena Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

  Cele te stanowią również podstawę naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  c. Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już dłużej konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Jeśli Państwa dane osobowe są zapisywane w celu udostępniania strony internetowej, stanie się to natychmiast po zakończeniu danej sesji.

  W przypadku przechowywania danych osobowych w plikach dziennika, zostaną one usunięte najpóźniej po trzydziestu jeden dniach. Możliwe jest również dodatkowe przechowywanie danych. W takim przypadku Państwa dane osobowe są usuwane lub anonimizowane, dzięki czemu przypisanie klienta dzwoniącego nie będzie już możliwe.

  d. Opcja sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz opcja sprostowania danych

  Gromadzenie Państwa danych osobowych w celu udostępniania strony internetowej oraz przechowywania Państwa danych osobowych w plikach dziennika jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Dlatego wniesienie sprzeciwu w tej kwestii nie jest możliwe.

 5. Używanie plików cookie

  a. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem niezbędnych ze względów technicznych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  b. Cel przetwarzania danych

  Wykorzystanie plików cookie służy uproszczeniu korzystania z naszej strony internetowej. Bez zastosowania plików cookie nie możemy zaoferować niektórych funkcji naszej strony internetowej. W tym celu przeglądarka internetowa musi być rozpoznana nawet po podziale strony. Dane użytkownika zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

  Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  c. Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już dłużej konieczne do osiągnięcia celu ich przetwarzania; ma to miejsce zwłaszcza, gdy dezaktywowane są pliki cookie.

  d. Opcja sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz opcja sprostowania danych

  Pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze i przesyłane z komputera na naszą stronę internetową. W związku z tym posiadają Państwo pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Dostosowując ustawienia w przeglądarce internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie mogą zostać w dowolnym momencie usunięte przez użytkownika. Można to zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone na naszej stronie internetowej, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

 6. Newsletter

  a. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wysyłaniem newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  b. Cel przetwarzania danych

  Gromadzenie Państwa danych osobowych służy do przesyłania Państwu newslettera. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wysyłaniem newslettera jest promowanie sprzedaży towarów lub usług.

  c. Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dlatego Państwa dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera.


  d. Opcja sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz opcja sprostowania danych

  Mogą Państwo w dowolnym momencie anulować subskrypcję newslettera. Każdy newsletter zawiera odnośnik służący do tego celu. Zakończenie subskrypcji również umożliwia cofnięcie zgody.

 7. Rejestracja

  a. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z rejestracją i kwalifikacja klienta, w tym otrzymywania powiadomień o statucie realizacji zamówień, otrzymywania informacji o statucie przesyłki, otrzymywania faktur drogą elektroniczną, przeprowadzanie badania satysfakcji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z rejestracją z i kwalifikacją klienta, w tym informowanie o wstrzymaniu i wycofaniu z obrotu produktów, przesyłanie kart substancji i mieszanin niebezpiecznych jest art. 6. ust. 1 lit. c RODO.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z rejestracją z i kwalifikacją klienta w tym wysyłanie newsletterów, informacji marketingowych i informacji handlowych jest art. 6. ust. 1 lit. a RODO.

  b. Cel przetwarzania danych

  Państwa rejestracja pozwala Państwu w łatwy sposób odbierać materiały informacyjne, dotyczące naszych usług i naszych produktów. Przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji jest zatem konieczne w celu wypełnienia zobowiązania umownego obowiązującego między nami i Państwem lub w celu przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy.

  c. Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych kontrahenta w celu spełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

  d. Opcja sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz opcja sprostowania danych

  W dowolnym momencie mogą Państwo anulować swoje konto. Mogą Państwo w każdej chwili zezwolić lub samemu zmienić Państwa dane osobowe. Jeśli Państwa dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy lub do wykonania działań przed zawarciem umowy, przedwczesne usunięcie Państwa danych osobowych jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie jest sprzeczne z zobowiązaniami umownymi lub ustawowymi.

 8. Kontakt przez pocztę elektroniczną

  a. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, które są przekazywane w przypadku, gdy kontaktują się Państwo za poczty elektronicznej, jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Jeżeli nawiązanie kontaktu poczty elektronicznej ma na celu zawarcie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych. Jeżeli kontakt dotyczy produktu farmaceutycznego, wyrobu medycznego, produktu biobójczego, substancji chemicznych, kosmetyków lub odpowiedzialności za produkt, art. 6 lit. c RODO stanowi dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych.

  b. Cel przetwarzania danych

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadku kontaktu za pomocą poczty elektronicznej jest niezbędne do przetworzenia prośby o kontakt.

  c. Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już konieczne do osiągnięcia celu w postaci prośby o kontakt. W przypadku danych osobowych przesłanych za pomocą poczty elektronicznej ma to miejsce, gdy konwersacja i korespondencja z Państwem dobiegła końca. Konwersacja i korespondencja kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona między Państwem i nami. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawa farmaceutycznego, prawa dotyczącego produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, prawa dotyczącego substancji i mieszanin chemicznych, prawa dotyczącego kosmetyków lub kwestii odpowiedzialności za produkt, dane osobowe muszą być przechowywane przez okres do 10 lat lub dopóty nie będzie zobowiązania do przechowywania danych, wynikającego z aktualnych przepisów prawa w tym zakresie.

  d. Opcja sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz opcja sprostowania danych

  W każdej chwili mają Państwo możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dowolnym momencie w przyszłości. W takim przypadku rozmowa między Państwem a nami nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawa farmaceutycznego, prawa dotyczącego produktu leczniczego, biobójczego, chemicznego, kosmetycznego lub na podstawie prawa dotyczącego odpowiedzialności za produkt, kwestie takie jak prawo sprzeciwu nie istnieją.

 9. Śledzenie internetowe (web tracking) oraz analiza sieci przez Google Analytics

  a. Obsługa przetwarzania

  Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy internetowej Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie, pliki sugestii tekstowych, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z tej strony internetowej. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak aktywowana jest anonimizacja IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta takie informacje do: oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi strony innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

  b. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  c. Cel przetwarzania danych

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam analizować Państwa nawyki przeglądania. Analizując uzyskane dane, jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę i zwiększać jej przyjazność dla użytkownika. Cele te stanowią również podstawę naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Anonimizacja Państwa adresu IP we właściwy sposób uwzględnia Państwa interes w zakresie ochrony danych osobowych.

  d. Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do realizacji wspomnianych powyżej celów. W naszym przypadku ma to miejsce po 14 miesiącach.

  e. Opcja sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz opcja sprostowania danych

  Użytkownicy tej strony internetowej, którzy nie życzyliby sobie, aby ich dane zostały przechwycone przez Google Analytics, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki służący do dezaktywacji Google Analytics. Dodatek ten informuje skrypt JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js), który działa na stronach internetowych, aby nie zezwalały na wysyłanie informacji do Google Analytics.

  Jeśli chcą Państwo dezaktywować Google Analytics, proszę wejść na stronę internetową i zainstalować dodatek w celu dezaktywacji Google Analytics w przeglądarce. Więcej informacji o tym, jak zainstalować i odinstalować dodatek można znaleźć w odpowiednich zasobach pomocy dla przeglądarki.

  Aktualizacje przeglądarki i systemu operacyjnego mogą spowodować, że dodatek dezaktywacyjny przestanie działać zgodnie z założeniami. Jeśli nie korzystają Państwo z przeglądarki Chrome, proszę zapytać bezpośrednio producenta Państwa przeglądarki, czy dodatki działają poprawnie w używanej przez Państwa wersji przeglądarki.

  Najnowsze wersje przeglądarki Internet Explorer czasami posiadają dodatek do dezaktywacji Google Analytics po przesłaniu danych do Google Analytics. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer pliki cookie są instalowane na komputerze przez ten dodatek. Takie pliki cookie zapewniają, że wszelkie przechwytywane dane są natychmiast usuwane przez serwer, który je zbiera. Proszę upewnić się, że pliki cookie stron trzecich nie są dezaktywowane w przeglądarce Internet Explorer. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, pliki te zostaną w krótkim czasie przywrócone przez dodatek w celu zapewnienia, aby Państwa dodatek do przeglądarki Google Analytics w dalszym ciągu działał poprawnie.

  Dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics nie uniemożliwia przesyłania danych na stronę internetową lub do innych usług analizy sieci.

  Więcej szczegółowych informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć tutaj:

  http://www.google.com/analytics/terms/pl.html

  lub

  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl


  Anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie.

 10. Korzystanie z mediów społecznościowych.

  a. Podstawa prawna do przetwarzania danych
  W zakresie, w jakim pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6(1)(a) RODO.

  b. Cel przetwarzania danych
  Przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam analizować sposób korzystania przez Ciebie z mediów społecznościowych. Analizując uzyskane dane, możemy zebrać informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Ułatwia nam to ciągłe doskonalenie naszych stron w serwisach Facebook, Instagram, YouTube i Google+.
  c. Okres przechowywania danych
  Twój adres IP oraz nazwa Twojego dostawcy Internetu (które zapisujemy wyłącznie ze względów bezpieczeństwa) zostaną usunięte po siedmiu dniach. Ponadto usuniemy Twoje dane osobowe natychmiast po ustaniu przyczyny, dla której zgromadziliśmy i przetwarzaliśmy te dane. Dane te są przechowywane dłużej tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa obowiązującego na terenie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
  d. Prawo do odmowy i do usunięcia danych
  Ponieważ wtyczka do portalu społecznościowego pobierze Twoje dane tylko wówczas, gdy na nią klikniesz, możesz odmówić udzielenia jednorazowej zgody na pobranie danych, nie klikając na wtyczkę, dzięki czemu nie zostanie wyświetlone żądanie ponownego kliknięcia wtyczki w celu udzielenia zgody.
  i. Pierwsze kliknięcie na wtyczkę do portali społecznościowych
  Gdy odwiedzisz naszą stronę, znajdujące się na niej wtyczki do mediów społecznościowych będą nieaktywne, tzn. operatorzy tych mediów nie będą otrzymywać żadnych danych.
  Jeśli chcesz korzystać z portali, kliknij na odpowiednią wtyczkę, by nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem sieci.
  W chwili aktywacji wtyczki, portal prześle treści bezpośrednio do Twojej przeglądarki, która scali je z zawartością naszej strony.
  Przekazywane są następujące dane:
  • adres naszej strony internetowej z aktywnym linkiem,
  • data i godzina wyświetlenia naszej strony lub uaktywnienia wtyczki,
  • dane Twojego systemu operacyjnego i przeglądarki,
  • adres IP
  Wtyczka do portalu pozostaje aktywna do chwili dezaktywacji lub do chwili usunięcia ciasteczek z Twojego komputera.
  ii. Konto użytkownika w portalu społecznościowym i logowanie na tym koncie
  Jeśli posiadasz konto na portalu społecznościowym i jesteś zalogowany, po kliknięciu na wtyczkę znajdującą się na naszej stronie, portal może powiązać Twoje wizyty na naszej stronie z kontem użytkownika portalu.
  Przekazywane są następujące dane:
  • adres naszej strony internetowej z aktywnym linkiem,
  • data i godzina wyświetlenia naszej strony lub uaktywnienia wtyczki,
  • dane Twojego systemu operacyjnego i przeglądarki,
  • adres IP
  Jeśli nie życzysz sobie przekazywania tych danych, nie klikaj łączącej z nim wtyczki.

 11. Marketing bezpośredni

  a. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z marketingiem bezpośrednim jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  b. Cel przetwarzania danych

  Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z marketingiem bezpośrednim realizowanym za pomocą poczty jest promowanie sprzedaży towarów lub usług. Cel ten stanowi również podstawę naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  c. Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania; ma to miejsce, gdy uzyskujemy informacje o sprzeciwie wobec przetwarzania danych.

  d. Opcja sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz opcja sprostowania danych

  W dowolnym momencie w przyszłości mają Państwo możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z marketingiem bezpośrednim realizowanym za pomocą poczty.

 12. Obrona oraz egzekwowanie roszczeń prawnych

  a. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z obroną i egzekwowaniem roszczeń prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  b. Cel przetwarzania danych

  Celem przetwarzania danych osobowych w kontekście obrony i egzekwowania roszczeń prawnych jest ochrona przed nieuzasadnionymi pozwami oraz prawne egzekwowanie roszczeń i praw. Cel ten stanowi również podstawę naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  c. Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  d. Opcja sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz opcja sprostowania danych

  Przetwarzanie danych osobowych w kontekście obrony i egzekwowania roszczeń prawnych jest bezwzględnie konieczne do ochrony i egzekwowania takich roszczeń. Dlatego wniesienie sprzeciwu w tej kwestii nie jest możliwe.

 13. Kategorie odbiorców

  W naszej spółce dane osobowe są przekazywane tylko tym organom i działom, które wymagają takich danych do realizacji wyżej wymienionych celów. Ponadto czasami korzystamy z usług różnych dostawców i przekazujemy Państwa dane osobowe innym zaufanym odbiorcom i podwykonawcom w tym np.:

  - bankom,
  - firmom przewozowym i kurierskim
  - podmiotom świadczącym usługi drukowania,
  - firmom rozsyłającym listy z reklamami,
  - firmom, oferującym usługi IT,
  - prawnikom i sądom
  - audytorom
  - agencjom marketingowym

 14. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Jeśli Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa :

  a. Prawo dostępu

  Mogą Państwo poprosić nas o potwierdzenie, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.

  W takim przypadku mogą Państwo poprosić nas o informacje dotyczące następujących informacji:

  (1) cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
  (2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  (3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
  (4) planowany czas przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania czasu przechowywania;
  (5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia naszego przetwarzania lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  (6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
  (7) wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie są podbierane od Państwa;
  (8) istnienie automatycznego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o logice oraz zakresie i zamierzonym wpływie takiego przetwarzania danych na Państwo.

  Mają Państwo prawo zażądać informacji na temat tego, czy Państwa dane osobowe odnoszą się do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym mogą Państwo żądać zastosowania odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem Państwa danych.

  b. Prawo do sprostowania danych

  Posiadają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku, gdy skorzystacie z tego prawa, musimy natychmiast skorygować dane.

  c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

  (1) jeśli kwestionują Państwo poprawność Państwa danych osobowych przez okres, który umożliwia nam zweryfikowanie poprawności danych osobowych;
  (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo nie wyrażają zgody na usunięcie danych osobowych, a zamiast tego żądają ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
  (3) nie będziemy już potrzebować danych osobowych do celów przetwarzania, ale konieczne jest dochodzenie, wykonywanie lub ochrona Państwa praw;
  (4) jeśli wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze pewne, czy nasze prawnie uzasadnione powody są nadrzędne wobec Państwa powodów.

  Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, takie dane mogą być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

  Jeśli ograniczenie przetwarzania danych, po uwzględnieniu powyższych warunków, jest zastrzeżone, zostaną Państwo przez nas poinformowani przed zniesieniem ograniczenia.

  d. Prawo do usunięcia danych

  i. Zobowiązanie do usunięcia danych

  Mogą Państwo zażądać od nas natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych, a my niezwłocznie usuniemy takie dane, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

  (1) Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
  (2) Odwołają Państwo swoją zgodę, na której oparte jest przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
  (3) Zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych przesłanek do przetwarzania lub zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
  (4) Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  (5) Usunięcie Państwa danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlegamy.
  (6) Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na podstawie art. 8 ust. 1 RODO.

  ii. Informacje dla osób trzecich

  Jeśli upublicznimy Państwa dane osobowe i będziemy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmiemy odpowiednie działania, w tym środki techniczne, w celu poinformowania administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, aby przy pomocy dostępnych technologii i narzędzi, usunęli wszelkie odnośniki do takich danych osobowych albo kopie lub replikacje takich danych osobowych.

  iii. Wyjątki

  Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

  (1) do wykonania prawa do wolności wyrażania opinii i informacji;
  (2) do wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych wymaganych przez prawo Unii lub państw członkowskich, którym podlegamy, w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, która została nam przekazana;
  (3) ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz art. 9 ust. 3 RODO;
  (4) dla celów archiwizacyjnych związanych z interesem publicznym, badaniami naukowymi lub historycznymi lub dla celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwić lub poważnie wpłynąć na osiągnięcie celów tego przetwarzania;
  (5) do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

  e. Prawo do informacji

  Jeśli posiadają Państwo wobec nas prawo do sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani powiadomić wszystkich odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, o korekcie, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernie dużym wysiłkiem.

  Przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji o takich odbiorcach.

  f. Prawo do przenoszenia danych

  Przysługuje Państwu prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu formacie. Przysługuje Państwu również prawo do przekazania danych osobowych, które zostały przez nas przekazane innemu administratorowi danych, bez żadnych przeszkód z naszej strony, w sytuacji gdy

  (1) przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  (2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Korzystając z tego prawa, przysługuje Państwu również prawo do przekazania danych osobowych dotyczących Państwa bezpośrednio od nas innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne. Prawo to nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

  Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

  g. Prawo do sprzeciwu

  Przysługuje Państwu prawo, z przyczyn odnoszących się do Państwa konkretnej sytuacji, do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

  Nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.

  Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych dla celów marketingowych; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim ma to związek z takim marketingiem bezpośrednim.

  Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane w takich celach.

  W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

  h. Prawo do wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania Państwa zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  i. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Posiadają Państwo prawo do tego, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która będzie miała dla Państwa skutki prawne lub wpłynie na Państwo w podobny sposób. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli decyzja

  (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a nami;
  (2) jest uprawniona na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, którym podlegamy, a także ustanawia odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów;
  (3) została podjęta za Państwa wyraźną zgodą.

  Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO oraz podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów.

  W odniesieniu do przypadków, o których mowa w punktach (1) i (3), podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz uzasadnionych interesów, obejmujące co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej z naszej strony, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

  j. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Bez uszczerbku dla wszelkich administracyjnych i prawnych środków ochrony, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa pobytu, Państwa miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza niniejsze rozporządzenie.


Naszym organem nadzorczym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000 (czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00)
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje Państwa o statusie i wynikach skargi, w tym przedstawia możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy na podstawie art. 78 RODO.

W przypadku dalszych pytań nasz inspektor ochrony danych jest zawsze do Państwa dyspozycji.

Aktualizacja z dnia: 12.12.2018