Compliance- zgłaszanie nieprawidłowości

Dla naszej grupy korporacyjnej stworzyliśmy scentralizowany system zgłaszania naruszeń prawa unijnego.

Dokonując zgłoszenia, możesz zdecydować, czy i jakie dane kontaktowe podasz i czy chcesz otrzymać informację zwrotną. Jeśli zdecydujesz się na otrzymanie informacji zwrotnej i podasz swoje dane kontaktowe w ciągu 7 dni otrzymasz potwierdzenie wpłynięcia Twojego zgłoszenia za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji. W ciągu 3 miesięcy otrzymasz informacje o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia i podjętych działaniach.

Twoje zgłoszenie zostanie przesłane bezpośrednio do naszego zewnętrznego rzecznika, który po wstępnej analizie i zachowaniu pełnej poufności przekaże je do naszego działu compliance (do Dyrektora Działu Prawnego) w celu podjęcia dalszych działań.

Możesz dokonywać zgłoszeń naruszeń prawa lub o nadużyciach, w szczególności w następujących obszarach:

  • zamówień publicznych,
  • usług finansowych, produktów finansowych i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  • bezpieczeństwa produktów i zgodności z przepisami,
  • bezpieczeństwa transportu,
  • ochrony środowiska,
  • zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego,
  • ochrony konsumenta,
  • ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych,
  • naruszeń interesów finansowych Unii w rozumieniu art. 325 TFUE oraz zgodnie z dokładnymi definicjami w odpowiednich środkach unijnych,
  • naruszeń zasad rynku wewnętrznego w rozumieniu art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszeń unijnych przepisów dotyczących konkurencji i pomocy państwa, a także naruszeń zasad rynku wewnętrznego w związku z działaniami naruszającymi przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych lub w związku z porozumieniami mającymi na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mającego zastosowanie prawa podatkowego dotyczącego osób prawnych.

Zgłoszenia dotyczące obszarów innych niż wymienione powyżej, takie jak nieetyczne lub niemoralne zachowanie, jak np. mobbing, zasadniczo nie będą procedowane i zostaną natychmiast usunięte. W takim przypadku nie otrzymasz potwierdzenia odbioru zgłoszenia.
Zgłoszenia dotyczące innych obszarów, nie wymienionych na liście, również nie będą przetwarzane. Obowiązują tutaj te same wyżej wymienione wymagania. 

Każdemu sygnaliście, który zgłasza nam potencjalne naruszenia ustaw, przepisów i wewnętrznych dyrektyw gwarantujemy, że nie spotka się z działaniem odwetowym ani negatywnymi konsekwencjami ze strony firmy. Wszystkie zgłoszenia sygnalistów będziemy traktować ściśle poufnie i nie przekażemy żadnych danych osobowych bez zgody. Jeśli mimo to dojdzie do działań odwetowych, uznamy to za poważne naruszenie polityki naszej firmy i podejmiemy odpowiednie działania w celu ochrony sygnalisty i usunięcia naruszenia.Sposoby zgłaszania naruszeń:

Telefonicznie: +49 421 6966 32 349
Pod tym numerem można skontaktować się bezpośrednio z naszym rzecznikiem.

Mailowo: schuelke-compliance@datenschutz-nord.de
Aby zgłoszenie zostało przyjęte, należy podać nazwę firmy, której ono dotyczy. Wszystkie pozostałe dane są dobrowolne.

Więcej informacji na temat ochrony danych znajdziesz tutaj.

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.