OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SCHULKE POLSKA Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Schulke Polska Sp. z o.o. (dalej jako SCHULKE) stosuje się do umów sprzedaży Produktów, zawieranych na podstawie Zamówień, składanych przez KUPUJĄCYCH do Schulke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 132; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000104818, NIP 527-00-10-985, posiadającą kapitał zakładowy 50,000 zł. jako właściciel hurtowni farmaceutycznej, jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia hurtowego obrotu produktami leczniczymi w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne („ustawa PF”), na podstawie zezwolenia nr GIF-N-411/1091-3/TL/15 z dnia 19.02.2016 r.
 2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych Schulke Polska Sp. z o.o. pojęcia oznaczają
  a
  ) Oferta – złożona KUPUJĄCEMU przez SCHULKE oferta sprzedaży Produktów;
  b) OWH – niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Schulke Polska Sp. z o.o.;
  c) Zamówienie – zamówienie Produktów złożone do SCHULKE przez KUPUJĄCEGO;
  d) KUPUJĄCY –podmiot składający Zamówienie do SCHULKE. Nabywanie Produktów od SCHULKE, dla których wymagane są stosowne uprawnienia może być dokonywane wyłącznie przez podmioty uprawnione przez ustawę PF oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej, będące przedsiębiorcami w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
  e) PF - ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne;
  f) Produkty – produkty lecznicze, wyroby medyczne, produkty biobójcze, kosmetyki, jak również Urządzenia;
  g) Urządzenia – np. dozowniki, akcesoria, urządzenia dozujące i ich części składowe.

§ 2 Warunki składania i realizacji Zamówień

 1. Przed realizacją pierwszego zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest uzupełnić kartę klienta z aktualnymi danymi płatnika oraz miejsc dostaw towaru.
 2. W przypadku zmiany danych, KUPUJĄCY zobowiązany jest wypełnić ponownie formularza rejestracyjny klienta w wersji papierowej lub dokonać zmian swoich danych na koncie klienta na platformie online https://klienci.schulke.com.pl/logowanie
 3. Na wezwanie SCHULKE KUPUJĄCY zobowiązany jest do nadesłania następujących kopii dokumentów wskazanych przez SCHULKE:
  a) zezwolenie na prowadzenie hurtowni, apteki lub punktu aptecznego,
  b) numer wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
  c) decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  d) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  e) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Jeżeli KUPUJĄCY nie jest jednocześnie płatnikiem za Produkty, powinien dostarczyć wyżej wymienione kopie dokumentów także dla płatnika, który będzie regulował płatności za Produkty.
 4. Sprzedaż Produktów na rzecz danego KUPUJĄCEGO rozpocznie się po dostarczeniu SCHULKE wskazanych w pkt 3 dokumentów oraz po wyjaśnieniu ewentualnych niezgodności w dostarczonej przez KUPUJĄCEGO dokumentacji.
 5. Złożenie przez KUPUJĄCEGO Zamówienia na Produkty oferowane przez SCHULKE podlegają każdorazowo postanowieniom OWH w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia tego zamówienia.
 6. SCHULKE zastrzega sobie prawo do weryfikacji KUPUJĄCEGO jako podmiotu uprawnionego do nabywania produktów leczniczych, a także do weryfikacji wiarygodności finansowej KUPUJĄCEGO w przypadku zamiaru udzielenia KUPUJĄCEMU odroczonego terminu zapłaty. W tym celu SCHULKE może, przed przyjęciem Zamówienia do realizacji, żądać od KUPUJĄCEGO dostarczenia stosownych dokumentów lub ich kopii (skanów), złożenia wyjaśnień lub udzielenia wskazanych przez SCHULKE zabezpieczeń i/lub gwarancji.
 7. W uzasadnionych przypadkach niedoboru danego Produktu na rynku SCHULKE zastrzega sobie prawo ustalenia limitu ilości Produktów, jakie dostarczy danemu KUPUJĄCEMU, celem możliwie szerokiego zabezpieczenia dostępności tego Produktu dla pacjentów.
 8. KUPUJĄCY składa Zamówienia do SCHULKE za pośrednictwem:
  a) poczty elektronicznej na adres mailowy - schulke.polska@schuelke.com.
  b) faksu na numer 22 11 60 701
 9. Wyłącza się możliwość składania Zamówień w drodze telefonicznej.
 10. 10. Złożenie Zamówienia przez KUPUJĄCEGO jest jednoznaczne ze zobowiązaniem KUPUJĄCEGO do stosowania Produktów zgodnie z właściwą dokumentacją dotyczącą Produktów, w tym pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu, etykietami, Charakterystyką Produktu Leczniczego, Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej oraz ulotkami informacyjnymi.
 11. Złożenie przez KUPUJĄCEGO Zamówienia na Produkty nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży. Po otrzymaniu zamówienia KUPUJĄCEGO osoba przyjmująca zamówienie po stronie SCHULKE poinformuje KUPUJĄCEGO o warunkach dostawy, ewentualnie o braku możliwości realizacji dostawy wraz ze wskazaniem przyczyn takiego stanu w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Zamówienia. Uzgodnienie przez KUPUJĄCEGO i SCHULKE wszystkich elementów dotyczących realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży tych Produktów pomiędzy SCHULKE a KUPUJĄCYM. W przypadku braku odbioru przez KUPUJĄCEGO zamówionego Produktu z przyczyn innych niż wskazane w § 7 OWH, SCHULKE uprawniony jest obciążyć KUPUJĄCEGO wszelkimi kosztami związanymi z dostawą tych Produktów poniesionymi przez SCHULKE.
 12. 12. Zamówienia będą realizowane przez SCHULKE w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W przypadku braku dostępności towaru termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
 13. SCHULKE zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt 12, pod warunkiem poinformowania o tym KUPUJĄCEGO. W takim przypadku Strony uzgodnią inny termin dostarczenia Produktów.
 14. W przypadku Zamówień nieczytelnych lub zawierających niepełne informacje, błędy SCHULKE poinformuje o tym fakcie KUPUJĄCEGO na adres poczty elektronicznej. W takim przypadku termin, o którym mowa w pkt 12 biegnie od dnia otrzymania przez SCHULKE skorygowanego Zamówienia.
 15. Produkty są wydawane z magazynu hurtowni farmaceutycznej SCHULKE zgodnie z zasadą FEFO (FIRST EXPIRED, FIRST OUT) co oznacza, że w pierwszej kolejności wydawane są Produkty z najkrótszym terminem ważności.

§ 3 Dostawa Produktów

 1. W przypadku, w którym łączna wartość Produktów objętych Zamówieniem wynosi mniej niż 1000 zł (jeden tysiąc złotych) netto, dostawa Produktów odbywa się na koszt KUPUJĄCEGO.
 2. KUPUJĄCY zobowiązany jest do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru Produktów w miejscu i terminie określonym w Zamówieniu.
 3. Z chwilą dostarczenia Produktów KUPUJĄCEMU na KUPUJĄCEGO przechodzi tytuł prawny do Produktów, jak również wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów.
 4. Dostawa Produktów będzie każdorazowo potwierdzana przez osobę, o której mowa w pkt 2 na dokumencie WZ, liście przewozowym; fakturze lub innym dokumencie.

§ 4 Warunki płatności

 1. Płatności będą dokonywane przez KUPUJĄCEGO na podstawie wystawianych przez SCHULKE faktur.\
 2. KUPUJĄCY upoważnia SCHULKE do wystawiania faktur bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru. KUPUJĄCY akceptuje wystawianie i przesyłanie przez SCHULKE faktur i faktur korygujących w formie elektronicznej.
 3. Cena netto nie obejmuje podatków, ani jakichkolwiek innych opłat, których obowiązek uiszczania wynika z obowiązujących przepisów prawa. Faktury będą zawierać wszystkie stosowne podatki i inne opłaty zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie wystawienia faktury.
 4. Płatność winna zostać dokonana na rachunek bankowy SCHULKE wskazany na fakturze, w terminie określonym na fakturze.
 5. Za datę zapłaty faktury Strony ustalają datę uznania rachunku bankowego SCHULKE.
 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności przez KUPUJĄCEGO SCHULKE naliczy odsetki przysługujące na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz jest uprawnione do wstrzymania wykonania Zamówień KUPUJACEGO.
 7. W przypadku istnienia zadłużenia po stronie KUPUJĄCEGO, SCHULKE zastrzega sobie prawo zaliczenia dokonanej przez KUPUJĄCEGO zapłaty na poczet wybranego przez SCHULKE długu, jak również zaliczenia zapłaty na należności uboczne lub na zalegające świadczenia główne, niezależnie od wskazań KUPUJĄCEGO w tym zakresie.
 8. KUPUJĄCY zrzeka się prawa dokonywania potrąceń swoich wierzytelności z wierzytelności SCHULKE wobec KUPUJĄCEGO.
 9. Strony ustalają, że w sytuacji gdy wysokość, choćby niewymagalnych, zobowiązań KUPUJĄCEGO wynikających z wystawionych przez SCHULKE faktur przekroczy kwotę nadanego limitu kredytu kupieckiego przez SCHULKE KUPUJĄCEMU, KUPUJĄCY dokona wpłaty kwoty skutkującej obniżeniem zobowiązań KUPUJĄCEGO poniżej kwoty limitu kredytu kupieckiego na poczet płatności wystawionych przez SCHULKE faktur. Do chwili dokonania wpłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim lub też do chwili zapłaty należności wynikających z wystawionych przez SCHULKE faktur, skutkującej obniżeniem zobowiązań KUPUJĄCEGO poniżej kwoty limitu kredytu kupieckiego, SCHULKE nie jest zobowiązany wobec KUPUJĄCEGO do realizacji jakichkolwiek Zamówień.
 10. Dodatkowo, w przypadku, w którym ze względu na sytuację majątkową lub inną w jakiej może znajdować się kupujący jest wątpliwe czy zapłata nastąpiła w terminie, SCHULKE może wstrzymać realizację zamówień do czasu całkowitej spłaty istniejącego zadłużenia w wyznaczonym terminie.
 11. SCHULKE przysługuje prawo żądania od KUPUJĄCEGO przedpłat za Produkty niezależnie od innych postanowień OWH.

§5 Urządzenia

 1. Montaż dostarczonych Urządzeń dokonywany jest przez KUPUJĄCEGO. 
 2. KUPUJĄCY zobowiązany jest dokonać montażu oraz używać Urządzenia w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przekazanymi przez SCHULKE instrukcjami.

§ 6 Reklamacje

 1. KUPUJĄCY zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki, dostarczonych ilości, tożsamości, serii, daty ważności w czasie przyjęcia dostawy Produktów. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilości lub tożsamości Produktów z Zamówieniem KUPUJĄCY zobowiązany jest sporządzić w czasie dostawy protokół rozbieżności, a następnie zgłosić SCHULKE reklamację w terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy Produktów do KUPUJĄCEGO.
 2. KUPUJĄCY składa reklamację w formie pisemnej przy użyciu protokołu reklamacyjnego SCHULKE podając w szczególności następujące informacje:
  a) nazwę Produktu, pojemność, wielkość opakowania;
  b) ilość reklamowanego Produktu;
  c) numer serii;
  d) datę ważności;
  e) powód reklamacji;
  f) numer faktury.
 3. Reklamacje winny być składane za pośrednictwem:
  a) poczty elektronicznej na adres mailowy - schulke.polska@schuelke.com.
  b) faksu na numer 22 11 60 701
 4. Złożenie reklamacji nie zwalnia KUPUJĄCEGO z obowiązku uiszczenia w terminie zapłaty należności określonej fakturą obejmującą reklamowany Produkt.
 5. SCHULKE rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania. Każdorazowo SCHULKE poinformuje o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku reklamacji dotyczącej Urządzeń SCHULKE, w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji SCHULKE usunie wadę lub wymieni Urządzenie na wolne od wad.
 7. Strony wyraźnie wyłączają wszelkie inne uprawnienia KUPUJĄCEGO przysługujące kupującym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi przy sprzedaży, w szczególności prawo żądania naprawienia szkody. 
 8. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie w odniesieniu do Produktów, co do których zostały zapewnione prawidłowe warunki przechowywania przez cały okres pozostawania w posiadaniu KUPUJĄCEGO (zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej oraz ulotkami informacyjnymi). 
 9. Reklamacje jakościowe Produktów nie będą przyjmowane po okresie ważności Produktu wskazanego na opakowaniu.

§7 Zwroty

 1. Zwroty pełnowartościowych, prawidłowo dostarczonych produktów możliwe są po uzgodnieniu z działem sprzedaży SCHULKE i odbywają się na podstawie wypełnionego protokołu zwrotu. 
 2. SCHULKE zastrzega sobie prawo do oceny stanu Produktu, po jego odbiorze i podjęcia odpowiednich decyzji finansowych dopiero na tej podstawie.

§ 8 Wstrzymanie i wycofanie Produktów z obrotu

 1. KUPUJĄCY zostanie poinformowany przez SCHULKE w przypadku decyzji o wstrzymaniu obrotu lub wycofaniu dowolnego Produktu z obrotu. Wraz z informacją o wycofaniu Produktu KUPUJĄCY otrzyma też instrukcję na temat zasad zwrotu Produktu podlegającego procedurze wycofania.
 2. Produkty, których obrót został wstrzymany nie podlegają zwrotom, chyba że SCHULKE wyrazi na taki zwrot zgodę.

§ 9 Zakres odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność SCHULKE jest ściśle ograniczona do zobowiązań zawartych w OWH.
 2. SCHULKE ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie.

§ 10 Zdarzenia niezależne od woli Stron

 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia w wykonaniu oraz niewykonanie własnych zobowiązań wobec drugiej Strony, o ile takie opóźnienie lub niewykonanie będzie spowodowane przez czynniki od Stron niezależne, wywołane w szczególności zdarzeniami siły wyższej takimi jak: działania osób trzecich, blokady, strajk, uszkodzenie maszyny lub urządzenia, eksplozja, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, awaria systemów łączności, brak możności zapewnienia energii elektrycznej, środków transportu lub istotnych dostaw, przepisy prawne, uniemożliwiające wykonanie części lub całości swoich zobowiązań umownych. Realizacja zobowiązań zostanie zawieszona na czas trwania takiego zdarzenia.

§11 Poufność

 1. Bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony żadna ze Stron nie ujawni osobie trzeciej informacji poufnych, zwanych dalej Informacjami Poufnymi.
 2. Pod pojęciem Informacji Poufnych Strony rozumieją warunki Oferty, OWH i Zamówienia, jak również wszelkie informacje dotyczące transakcji przeprowadzonych przez Strony, dane dotyczące Produktów, a także wszelkie inne informacje, które Strona uzyskała o drugiej Stronie w związku ze współpracą, w szczególności informacje dotyczące działalności handlowej, spraw finansowych, ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych dotyczących działalności Stron.
 3. Każda ze Stron zobowiąże swoich pracowników i współpracowników, mających dostęp do Informacji Poufnych do zachowania ich w tajemnicy na zasadach określonych w OWH.

§12 Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie

 1. Realizacja Zamówienia nie skutkuje przeniesieniem na KUPUJĄCEGO jakichkolwiek dotyczących lub związanych z Produktami praw własności przemysłowej lub praw autorskich.
 2. Niedopuszczalne jest promowanie, reklamowanie, oferowanie lub dostarczanie towarów nie będących Produktami jako zamienników lub towarów zastępczych względem Produktów.
 3. W przypadku wykorzystywania Produktów do celów produkcyjnych lub ich przetwarzania niedopuszczalne jest zamieszczanie nazw Produktów bez uprzedniej pisemnej zgody SCHULKE, na wyprodukowanych towarach lub ich opakowaniach albo związanych z nimi drukach lub materiałach reklamowych, w szczególności jako informacji o składnikach.

§13 Ochrona danych osobowych

 1. KUPUJĄCY składając Zamówienie, decyduje się na dobrowolnie podjęcie kontaktu z SCHULKE, powierzając mu jednocześnie przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, co stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych KUPUJĄCEGO przez SCHULKE.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), w odniesieniu do danych KUPUJĄCYCH jest SCHULKE.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: Peter Suhren , FIRST PRIVACY GmbH, Konsul-Smidt-Straße 88, 28217 Bremen lub drogą elektroniczną: office@first-privacy.com lub z jego punktem kontaktowym w Polsce pod adresem email: schulke.polska@schuelke.com
 4. Dane osobowe KUPUJĄCYCH są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Brak podania danych osobowych KUPUJĄCEGO wskazanych w niniejszych OWH stanowić będzie przeszkodę w zawarciu umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych KUPUJĄCEGO jest dobrowolne.
 5. Poprzez powierzane dane osobowe należy rozumieć wyłącznie dane publicznie dostępne (CEIDG, baza REGON, Rejestr Aptek i Podmiotów Leczniczych, KRS) o charakterze biznesowym, które swoim zakresem obejmują następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP i REGON. 
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do dalszego powierzenia danych osobowych KUPUJĄCEGO wyłącznie podmiotom współpracującym w celu dostarczenia przedmiotu sprzedaży do KUPUJĄCEGO (Dostawcy), w zakresie niezbędnym do ustalenia odbiorcy Produktu (tj. imię i nazwisko będące firmą KUPUJĄCEGO) oraz adresu dostawy, a także w celu potwierdzenia dostarczenia Produktu. 
 7. Dane osobowe KUPUJĄCYCH będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, bądź zrealizowaniu prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest podejmowanie działań zmierzających do zrealizowania umowy oraz dochodzenie należności. 
 8. KUPUJĄCY posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. KUPUJĄCEMU przysługuje również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. KUPUJĄCY może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do SCHULKE. 
 9. SCHULKE oświadcza, że wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami RODO, a także zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto podjęła środki niezbędne dla zapewnienia skutecznej ochrony powierzonych danych, w szczególności przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 10. SCHULKE oświadcza, że każdy pracownik, współpracownik, podwykonawca przetwarzający dane osobowe w jego imieniu będzie posiadał upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie każdy pracownik upoważniony do przetwarzania danych został zapoznany z przepisami dot. ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Dane osobowe KUPUJĄCYCH mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Nieważność – w części lub w całości – jakiegokolwiek postanowienia Oferty, OWH lub Zamówienia – niezależnie od przyczyn – nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony będą działać w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem ważnym, najbardziej odpowiadającym celowi Oferty, OWH lub Zamówienia i interesom obu Stron. 
 2. Bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, Strony nie mogą przenieść praw i zobowiązań na podmiot trzeci, z wyłączeniem przeniesienia takich praw i zobowiązań na podmioty powiązane, zależne bądź dominujące w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. 
 3. Oferta, OWH i Zamówienie zawierają wszystkie uzgodnienia Stron. W szczególności wyłączone jest stosowanie do umowy jakichkolwiek postanowień wzorców umów lub ogólnych warunków handlowych KUPUJĄCEGO, również w przypadku, w którym odesłanie do takich dokumentów znalazłoby się w jakimkolwiek dokumencie przedstawionym przez KUPUJĄCEGO, w tym w Zamówieniu. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w Ofercie, OWH lub Zamówieniu mają zastosowanie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego. 
 5. OWH obowiązują do momentu ich odwołania lub zmiany. 
 6. W przypadku zawarcia przez SCHULKE umowy z KUPUJĄCYM, której przedmiotem jest sprzedaż oferowanych przez SCHULKE Produktów, postanowienia niniejszych OWH stosuje się wyłącznie w sprawach nieuregulowanych w umowie z KUPUJĄCYM. W przypadku odmiennych od OWH postanowień w umowie z KUPUJĄCYM pierwszeństwo mają postanowienia tej umowy. 
 7. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją współpracy, których nie można rozwiązać drogą polubowną, rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby SCHULKE.

Warszawa, 24.09.2021r.
Wersja 2.0
Obowiązuje od dn. 12.10.2021r.

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.