Polityka Lokalna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. WPROWADZENIE
 2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 4. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 5. DANE OSOBOWE
 6. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE
 7. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
 8. CEL ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 9. W JAKI SPOSÓB UJAWNIAMY DANE OSOBOWE
 10. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
 11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 12. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 13. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ
 14. PLIKI COOKIES
 15. OSOBY NIELETNIE
 16. WNOSZENIE SKARGI DO ORGANU REGULACYJNEGO


1. WPROWADZENIE

Niniejsza „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” (Informacja) opisuje to, w jaki sposób pracujemy z Państwa Danymi osobowymi, w jaki sposób chronimy je oraz jakich wyborów mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych Danych osobowych.

2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Niniejszy dokument służy spełnieniu obowiązku informacyjnego zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 13 RODO informacje podawane są w przypadku zbierania danych od osoby,
której dane dotyczą.
Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 14 RODO informacje podawane są w przypadku pozyskiwania danych
osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa Danych osobowych, a więc podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie,
wykorzystywanie i ujawnianie Państwa Danych osobowych jest:

 • Schulke Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 132, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104818, NIP 5270010985, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 50 000 zł, adres elektroniczny: www.schuelke.com

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Informacji lub chęci skorzystania z jakichkolwiek praw prosimy
o kontakt pod adresem e -mail: schulke.polska@schuelke.com lub kontakt korespondencyjny na adres
wskazany powyżej.

4. INSPEKTOR OCHORNY DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

W stosownych przypadkach można też skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Schulke jest Peter Suhren, z którym można

kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej lub listownie pod następującymi adresami:
FIRST PRIVACY GmbH
Peter Suhren
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Niemcy

www.first-privacy.com
ffcfrst-prvcycm
+49 (0) 421 69 66 32 80


5. DANE OSOBOWE

Kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą:

 • pracownicy Schulke lub innych podmiotów, które współpracują z Schulke
 • współpracownicy Schulke
 • zleceniodawcy i zleceniobiorcy Schulke
 • lekarze
 • pielęgniarki
 • farmaceuci
 • inne osoby wykonujące zawody medyczne
 • pacjenci
 • „Dane osobowe” to dane, które umożliwiają pośrednio lub bezpośrednio identyfikację osób fizycznych.
 • Dane osobowe, które zbieramy lub możemy zbierać, obejmują:
 • imię lub imiona
 • nazwisko lub nazwiska
 • imię lub imiona członków rodziny
 • nazwisko lub nazwiska członków rodziny
 • płeć
 • adres zameldowania
 • adres zamieszkania, pobytu lub do korespondencji z kodem pocztowym
 • data urodzenia
 • numery PESEL
 • inny numer identyfikacyjny
 • NIP
 • numer dowodu osobistego
 • numer paszportu
 • numer innych dokumentów, w tym Nr Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza, Farmaceuty i inne
 • obywatelstwo
 • okoliczności związane z zatrudnieniem (w tym okres zatrudnienia, miejsce pracy,
 • doświadczenie zawodowe)
 • dane dotyczące wykształcenia, posiadanych uprawnień, specjalizacji, powiązań zawodowych
 • (np. członkostwa w samorządach zawodowych), publikacji, kompetencji i innych osiągnięć
 • zawodowych
 • numer telefonu, w tym telefonu komórkowego
 • adres e-mail
 • numer faksu
 • informacje o aktualnym stanie zdrowia.
 • preferowany język
 • zdjęcie/wizerunek
 • zainteresowania
 • dane dotyczące korzystania z produktów, interakcji z Schulke, preferowanych kanałów
 • komunikacji, w tym także informacje dotyczące zgłaszania działań niepożądanych
 • dane finansowe i bankowe, w celu zapłaty wynagrodzenia za usługi lub zwrotu wydatków
 • służbowych, kosztów podróży, zakwaterowania oraz diet
 • stanowisko, dział zatrudnienia
 • zakres obowiązków
 • dane o absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe, inne)
 • informacje o karach, nagrodach oraz inne wymagane zgodnie z Kodeksem pracy


6. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE

Zbieramy Dane osobowe:

 • podczas bezpośrednich również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz
 • telefonu
 • z podpisywanych umów
 • z podpisywanych oświadczeń i zgód
 • z innych podpisanych dokumentów i ankiet
 • podczas udziału w programach, aktywnościach, wydarzeniach branżowych, spotkaniach
 • edukacyjnych, targach
 • a także w związku z zapytaniami lub wiadomościami kierowanymi do Schulke
 • od firm świadczących usługi informatyczne w sektorze ochrony zdrowia
 • z publicznie dostępnych źródeł
 • informacji w zakresie wykonywanego zawodu
 • od partnerów marketingowych


7. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych:

 • zbieranie
 • utrwalanie
 • organizowanie
 • porządkowanie
 • przechowywanie
 • adaptowanie lub modyfikowanie
 • pobieranie
 • przeglądanie
 • wykorzystywanie
 • ujawnianie
 • przesyłanie
 • dopasowywanie lub łączenie
 • ograniczanie
 • usuwanie lub niszczenie

8.CEL ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Schulke przetwarza Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu:

 • statystycznym lub administracyjnym w tym w celu sprawozdawania wizyt i wydawanych próbek, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • wykonywania obowiązków jako Pracodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. b, h RODO
 • realizacji obowiązków prawnych z zakresu monitorowania i raportowania działań niepożądanych, przyjmowania zgłoszeń dotyczących jakości produktów czy ich bezpieczeństwa, zgodnie z art. ust. 1 lit. c, d, e, f RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. b, c, g, i RODO
 • interakcji i współpracy w ramach stosunków umownych, lub na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, lub na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • weryfikowania uprawnień zawodowych, w celu nadania dostępu do niektórych produktów, usług i danych, które mogą być udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym do wykonywania zawodów medycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO
 • weryfikacji do celów przeciwdziałania korupcji i oceny bezpieczeństwa podjęcia współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • przeprowadzania szkoleń i zapewniania kontroli jakości w tym audyty wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO
 • identyfikowania i wykrywania niewłaściwych zachowań, również w zakresie korupcji oraz zapobieganie im zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • wypełniania obowiązków dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz transparentności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • zapewnienia ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa, a także własności Schulke bądź przedmiotów będących własnością spółek z grupy Schulke zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • analizowania oraz prognozowania preferencji w celu identyfikacji zagregowanych trendów na potrzeby opracowywania, ulepszania lub zmieniania produktów Schulke oraz grupy Schulke1, usług oraz działań biznesowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • dostarczanie informacji marketingowych i materiałów edukacyjnych (drogą cyfrową lub w inny sposób), które mogą być dostosowywane do obszaru specjalizacji zawodowej oraz zainteresowań, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO


Interakcja i współpraca z Państwem obejmuje:

 • odpowiadanie na Państwa zapytania i wnioski
 • realizację zawartych z Państwem umów np. sponsoring na wydarzenia naukowe lub spotkania doradcze (Advisory Boards) itp. przypadkach, gdy ma to zastosowanie, wypłaty Państwu wynagrodzenia za realizację określonych
 • usług, zwrot kosztów, wydatków związanych z udziałem w spotkaniach i innych
 • wysyłanie Państwu informacji związanych z realizacją umów oraz dokumentowanie naszych interakcji z Państwem
 • tworzenie i utrzymywanie bazy danych Schulke obejmujących współpracujących z Schulke przedstawicieli zawodów medycznych w celu ewentualnego kontaktu z Państwem (drogą cyfrową lub w inny sposób) w charakterze ekspertów naukowych lub liderów opinii w obszarach zdrowotnych, a także w celu rejestracji Państwa wcześniejszych interakcji z Schulke, na przykład:
 • o do zapraszania Państwa do udziału w kongresach/panelach i innych wydarzeniach edukacyjnych o do uzyskania od Państwa opinii i informacji naukowych na temat naszych produktów za pośrednictwem naszych przedstawicieli, a także na potrzeby ankiet związanych z badaniem jakości naszych usług lub produktów
 • Współpraca z przedstawicielem zawodów medycznych obejmuje:
 • weryfikowanie, czy macie Państwo prawo dostępu do niektórych produktów, usług i danych, które mogą być dostarczane tylko niektórym uprawnionym pracownikom służby zdrowia
 • nawiązywanie kontaktu z Państwem za pośrednictwem środków cyfrowych lub innych angażowanie Państwa w programy/panele przedstawicieli zawodów medycznych
 • zasięganie Państwa wiedzy fachowej, np. w kontekście ankiet dotyczących produktów lub usług podmiotu Schulke albo jego partnera biznesowego.
 • współpracę z Państwem podczas wydarzeń medycznych, spotkań dotyczących publikacji lub spotkań doradczych.
 • uzyskiwanie Państwa opinii na temat produktów i usług promowanych przez nas, jednostkę stowarzyszoną lub partnera biznesowego w celach rozwoju i doskonalenia tych produktów i usług
 • prowadzenie z Państwem działalności biznesowej, która obejmuje:
 1. o przeprowadzanie analizy danych oraz audytu
 2. o analizę skuteczności naszej komunikacji
 3. o wykrywanie oszustw i zapobieganie im oraz prowadzenie czynności wyjaśniających, w tym
 4. monitorowanie bezpieczeństwa (cyber bezpieczeństwa) oraz zapobieganie naruszeniom
 5. o opracowywanie, poprawianie, udoskonalanie lub modyfikowanie naszych produktów i usług
 6. o weryfikację możliwości uzyskania przez Państwa dostępu do produktów lub usług Schulke lub
 7. skorzystania z nich
 8. o lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób produkty Schulke oraz usługi oddziałują na Państwa
 9. o odpowiadanie na wątpliwości, w tym sprawowanie kontroli regulacyjnej oraz wykonywanie
 10. zobowiązań związanych ze zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych, reklamacji produktów oraz
 11. kwestii dotyczących bezpieczeństwa pacjenta
 12. o prowadzenie oraz rozszerzanie działalności biznesowej Schulke.

9. W JAKI SPOSÓB UJAWNIAMY DANE OSOBOWE

Ujawniamy Dane osobowe:

 • spółkom Schulke w innych krajach – wykaz spółek Schulke do celów opisanych w niniejszej
 • Informacji zewnętrznym usługodawcom Schulke, by mogli świadczyć usługi analizy danych, dostarczania technologii informatycznych i powiązanej z nimi infrastruktury, obsługi klienta, przeprowadzanie audytu i innych.
 • firmom, które świadczą usługi z zakresu tworzenia i udostępniania baz danych w sektorze zdrowia w celu sprawdzenia aktualności tych danych.
 • innym spółkom, z którymi współpracuje Schulke w zakresie wspólnego tworzenia materiałów marketingowych i edukacyjnych, dystrybucji produktów i/lub tworzenia reklam produktów lub usług Schulke
 • celem realizacji obowiązków prawnych, w związku z postępowaniami sądowymi i zapytaniami organów i instytucji państwowych d
 • o podejmowania kroków prawnych lub w inny sposób zapewnienia bezpieczeństwa
 • pacjentom oraz do zabezpieczenia interesów prawnych Schulke i podmiotów z grupy Schulke \
 • celu przygotowania, ukończenia i wdrożenia procesów związanych z przekształcaniem spółek, ich reorganizacją, fuzjami, sprzedażą, tworzeniem spółki joint venture, lub innej formy zbycia całości bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaży udziałów lub akcji (w tym również w związku z postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym)


10.PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do treści własnych Danych Osobowych
 • ich sprostowania lub poprawienia
 • ich usunięcia
 • lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • do sprzeciwu, w tym sprzeciwu przeciwko zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych
 • do wniesienia skargi do organu regulacyjnego

Jeżeli chcieliby Państwo przejrzeć, poprawić, zaktualizować, ograniczyć przetwarzanie, usunąć Dane osobowe, które wcześniej nam Państwo przekazali lub jeśli chcieliby Państwo otrzymać kopię takich Danych osobowych w celu przesłania ich do innego podmiotu, mogą Państwo skontaktować się z nami. Odpowiemy na Państwa wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proszę mieć na uwadze fakt, że w celach ewidencyjnych lub po to, by zrealizować usługi, które Państwo rozpoczęli przed złożeniem wniosku o zmianę bądź usunięcie danych, możemy zachować pewne Dane Osobowe.

Jeżeli dane osobowe zostały podane za Państwa zgodą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.


11.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne służące do ochrony Państwa
Danych osobowych. Państwa Dane Osobowe są bezpieczne.


12.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy Dane osobowe tak długo, jak to będzie konieczne lub dozwolone z uwagi na cele,
dla których zostały one uzyskane w sposób opisany w niniejszej Informacji. Przy ustalaniu czasu trwania
okresu przechowywania uwzględniamy następujące kryteria: (i) czas obowiązywania stosunku z Państwem
i zapewniania Państwu dostępu do Strony; (ii) wymagania obowiązujących nas przepisów prawa; albo (iii)
czy przechowywanie informacji jest zalecane ze względu na nasz interes prawny (np. w związku
z egzekwowaniem Regulaminu Strony, obowiązującymi okresami przedawnienia, sporami sądowymi lub
czynnościami wyjaśniającymi organów regulacyjnych).


13.PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ
Dane gromadzone przez nas za pośrednictwem Strony mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub w którym zatrudniamy usługodawców, w tym w USA, jak również tam, gdzie działają nasze jednostki stowarzyszone lub spółki Schulke w innych krajach.

Niektóre z krajów spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom
ochrony danych zgodnie ze standardami EOG3.

Odnośnie do przekazywania informacji z krajów EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony wprowadziliśmy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa Danych osobowych, takie jak zapewnienie, że otrzymujący informacje jest związany Standardowymi klauzulami umownymi ochrony danych UE. Egzemplarz dokumentów określających te zabezpieczenia można uzyskać, kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.


Egzemplarz dokumentów określających zabezpieczenia związane z transferem danych można uzyskać na stronach:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection_en


14.PLIKI COOKIES

Pliki cookies to standardowa funkcja stron internetowych. Pozwalają one nam przechowywać niewielkie
ilości danych na komputerze z informacjami o wizycie użytkownika na naszej Witrynie. Pliki cookie
pomagają nam dowiedzieć się, które obszary Witryny są użyteczne, a które obszary wymagają poprawy.
Informacje o plikach cookie, których używamy oraz ustawienia dotyczące plików cookie i podobnych
technologii są dostępne w narzędziu Cookie Consent Tool w prawym dolnym rogu każdej strony naszej
Witryny. Ponadto możesz w dowolnym momencie odmówić akceptowania lub zaakceptować pliki cookie
z Witryny, przełączając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce. Informacje o procedurze, którą
należy zrealizować w celu włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookie, można znaleźć na stronie
internetowej producenta przeglądarki internetowej dostępnej przez ekran pomocy. Informacje dotyczące
najczęściej używanych przeglądarek są dostępne na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html.


Należy pamiętać, że jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, korzystanie z Witryny może zostać ograniczone, a niektóre funkcje Witryny mogą zacząć działać niezgodnie z przeznaczeniem. Możemy również używać technologii podobnych do plików cookie, takich jak:

Tagi pikselowe. Tagi pikseli (znane również jako sygnały nawigacyjne i przejrzyste pliki GIF) służą między
innymi do śledzenia działań użytkowników witryny, mierzenia skuteczności naszych kampanii marketingowych i tworzenia statystyk na temat używania Witryny i współczynników reakcji.

Adobe Flash. Lokalne udostępniane obiekty Flash (znane również jako pliki cookie Flash lkub „Flash LSO”)
i inne technologie służą między innymi do gromadzenia i przechowywania informacji o sposobie używania
Witryny. Aby zapoznać się z opcjami dotyczącymi Flash LSOs, należy odwiedzić tę stronę. Należy pamiętać,
że ustawienie odtwarzacza Flash tak, by ograniczyć przyjmowanie elementów Flash LSO, może zmniejszyć
lub utrudnić funkcjonalność niektórych aplikacji Flash.

Google Analytics. Google Analytics to usługa świadczona przez Google, Inc. („Google”). Serwisu Google
Analytics do zbierania anonimowych statystyk służących ulepszeniu naszej Witryny. Dowiedz się więcej o Google Analytics i zasadach ochrony prywatności. Google Analytics możesz selektywnie wyłączyć, instalując w przeglądarce oferowany przez Google komponent umożliwiający wycofanie się z tej usługi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższymi odnośnikami:

Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics
Pomoc dotycząca usługi Google Analytics
Moje konto w Google Analytics

Informacje o przeglądarce lub urządzeniu.

Pewne informacje są gromadzone przez większość przeglądarek lub automatycznie za pośrednictwem urządzenia. To między innymi adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej oraz nazwa i wersja Witryny, z której korzystasz. Używamy tych informacji, aby zapewnić prawidłowe działanie Witryny. W zakresie zbierania danych osobowych za pomocą plików cookie lub podobnych technologii zastosowanie mają inne sekcje niniejszej Informacji o prywatności.

15. OSOBY NIELETNIE

Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie Danych Osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Administrator Danych Osobowych, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

16.WNOSZENIE SKARGI DO ORGANU REGULACYJNEGO

Mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu ds. ochrony danych w Państwa kraju bądź miejscu naruszenia Państwa praw. Proszę kliknąć:

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080,

aby uzyskać dane kontaktowe do organów ds. ochrony danych osobowych. W przypadku Polski organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych:

Peter Suhren
FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Niemcy

www.first-privacy.com
office@first-privacy.com
+49 (0) 421 69 66 32 80

Przypisy:

Polityka prywatności

Używamy metod analitycznych (na przykład plików cookie), aby mierzyć jak często odwiedzana jest nasza witryna/ strona i w jaki sposób jest używana.
Na naszej stronie osadzamy treści stron trzecich od innych dostawców (np. filmy). Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych i ich śledzenie przez zewnętrznego dostawcę.
W tym kontekście korzystamy także z usługodawców z państw trzecich (spoza UE), którzy nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, co wiąże się z następującymi zagrożeniami: dostęp organów bez informowania osoby, której dane dotyczą; brak praw osoby, której dane dotyczą; brak środków odwoławczych; utrata kontroli nad danymi.
Używając swoich ustawień wyrażasz zgodę na procesy opisane powyżej. Możesz wycofać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce Prywatności.