V nasledujúcom texte by sme vás chceli informovať o správe vašich osobných údajov. Upozorňujeme, že tieto všeobecné informácie o ochrane údajov nereprezentujú zásady ochrany osobných údajov našich webových stránok - nájdete ich na samostatnej karte.

Kontaktná osoba

V kontaktoch je uvedený prevádzkovateľ zodpovedný za popísaný zber a spracovanie údajov.

Spracovanie údajov: Účel a právny základ

Zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje v súlade s právnym základom čl. 6 ods. 1 S. 1 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), najmä na nasledujúcich základoch:

dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov (právo na odstúpenie od zmluvy viď „Vaše práva ako dotknutej osoby“);

spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na uskutočnenie predzmluvných opatrení, ktoré predchádzajú zmluvne upravenému obchodnému vzťahu, alebo na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy s vami uzavretej. To môže zahŕňať napríklad spracovanie nákupných objednávok, dodávok alebo platieb alebo prípravu a odpovedanie na žiadosti o cenové ponuky od fyzických osôb s cieľom určiť vznik alebo podmienky zmluvného vzťahu;

spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sa prevádzkovateľ týka (napr. daňový, obchodný a zahraničný obchod alebo zákon o sankciách);

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, okrem prípadov, keď tieto záujmy prevažujú nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak dotknutou osobou je dieťa. Oprávnenými záujmami sú najmä uzatváranie alebo plnenie zmlúv a iných obchodných vzťahov s našimi obchodnými partnermi, dodávateľmi alebo zainteresovanými stranami, za ktoré môžete vystupovať ako zástupca alebo ako zamestnanec. Oprávnenými záujmami sú ďalej interné administratívne účely (napr. Účtovníctvo) alebo zaistenie bezpečnosti IT a operácií IT, ako aj vykonávanie vyšetrovania súladu, zaistenie bezpečnosti budovy a systému alebo uplatňovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právo namietať pozri „Vaše práva ako dotknutej osoby“).

Ohľadom podrobného spracovania údajov:

1. Direct Marketing

Ak dostaneme vašu obchodnú alebo súkromnú e-mailovú adresu alebo poštovú adresu v súvislosti s predajom produktu alebo služby, môžeme túto adresu použiť na priamu reklamu na vlastné podobné produkty alebo služby za predpokladu, že ste voči spracovaniu nenamietali. Pri zhromažďovaní vašej adresy a pri každom jej použití jasne upozorňujeme, že proti jej použitiu môžete kedykoľvek namietať bez toho, aby vám vznikli iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf.

Používa sa na základe čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f GDPR a v záujme podpory predaja nášho tovaru alebo služieb. Ak nechcete priamu poštu, môžete namietať proti spracovaniu údajov na tento účel kontaktovaním úradu uvedeného v tiráži. Pokiaľ nám nie je dovolené spracúvať vaše údaje na základe čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f GDPR, urobíme to len na základe vášho predtým deklarovaného dobrovoľného súhlasu (právo na odvolanie nájdete v časti „Vaše práva ako dotknutej osoby“).

2. Spracovanie údajov v účeloch kontaktovania

Vaše údaje, ktoré nám zašlete v súvislosti s nadviazaním kontaktu, spracúvame výlučne na spracovanie vašej požiadavky.

V závislosti od obsahu vašej žiadosti je tu okrem iného právny základ, čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedeného účelu spracovania a odpovede na vašu žiadosť. Ak je vaša žiadosť zameraná na uzavretie zmluvy, právnym základom pre spracovanie môže byť tiež čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. b GDPR.

Pokiaľ je váš kontakt zameraný na uzavretie zmluvy s nami alebo pokiaľ s vami už máme obchodný vzťah, vaše údaje ihneď nemažeme, ale uchovávame ich v našom (CRM) systéme, pokiaľ nebudú splnené zmluvné a/alebo zákonné povinnosti. a zákonnej doby uchovávania nebráni zmazaniu.

3.Predaj / nákup tovaru a služieb, rovnako ako nepretržitý obchodný vzťah

Vaše osobné údaje, resp. osobné údaje kontaktných osôb Vašej spoločnosti v rámci poradenstva a predaja resp. nákupu tovaru a služieb spracovávame za účelom vykonávania predzmluvných opatrení a plnenia zmluvy, ako aj pre nepretržitý obchodný vzťah. . Právnym základom je článok 6 ods. 1 S. 1 lit. b GDPR resp. Umenie. 1 S. 1 lit f GDPR. Spracovávame nasledujúce kategórie údajov:

  • Kmeňové dáta (napr. priezvisko, meno, adresa, pozícia)
  • Kontaktné údaje (napr. telefónne/faxové číslo, e-mailová adresa)
  • Komunikačné údaje (napr. protokoly hovorov/konzultácií, ponuky)
  • Zmluva/bankové údaje (napr. predmet zmluvy, história zmlúv, bankové údaje)

Účelom spracovania vyššie uvedených osobných údajov je začatie, realizácia a plnenie príslušného zmluvného vzťahu, organizácia a realizácia záväzných konzultačných stretnutí, ako aj náš oprávnený záujem na udržaní aktívneho obchodného vzťahu s Vami (právo na vzniesť námietku v prípade spracovania údajov na základe čl. 6 ods. Článok 1 odsek 1 písmeno f GDPR, pozri „Vaše práva ako dotknutej osoby“).

Vaše osobné údaje aj osobné údaje kontaktných osôb Vašej spoločnosti budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, teda po splnení zmluvy, na ktorej je objednávka založená. a všetky nároky zo zmluvného vzťahu sa premlčujú alebo už neplynú žiadne zákonné doby uchovávania. V prípade nepretržitého obchodného vzťahu vymažeme vaše osobné údaje (kontaktné údaje kontaktnej osoby), pokiaľ nakoniec už nebude záujem o nepretržitý vzťah a obchodný kontakt po určitú dobu už neexistuje alebo vaša časť vzniesol zodpovedajúcu námietku proti spracovaniu údajov, najneskôr však po 10 rokoch.

4. Online stretnutia

Na vedenie online schôdzok a akcií alebo pracovných pohovorov prostredníctvom telefonických/videokonferencií (ďalej len „Online schôdzky“) používame nástroj „Tímy“ amerického poskytovateľa Microsoft Corporation. Pre živé prenosy špeciálnych udalostí je možné taktiež využiť platformu amerických poskytovateľov Vimeo.com, Inc. alebo Zoom Video Communications, Inc.

Spracovanie vašich údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 S. 1 lit. b GDPR, ak je vaša účasť ako externého účastníka („hosť“) na Online stretnutí nevyhnutná na splnenie zmluvy uzavretej s vami alebo na vykonanie predzmluvných opatrení alebo na základe článok 6 ods. 1 S. 1 lit. f GDPR v našom oprávnenom záujme udržiavať komunikáciu nezávislú na mieste, udržiavať obchodné kontakty a poskytovať dlžné služby. Ak pri používaní nástroja tiež dobrovoľne poskytnete informácie o sebe alebo dobrovoľne použijete funkcie, ktoré nie sú nevyhnutné, bude súvisiace spracovanie údajov prebiehať na základe vášho odvolateľného súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 lit. GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti (právo vzniesť námietku pozri „Vaše práva ako subjektu údajov“). Vezmite prosím na vedomie, že spracovanie vykonané pred odvolaním nie je dotknuté.

V závislosti od typu a rozsahu použitia nástrojov sa zhromažďujú alebo spracovávajú rôzne typy dát. To zahŕňa najmä

  • Údaje o vašej osobe (napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, profilový obrázok),
  • metadáta schôdzky (napr. dátum, čas a trvanie komunikácie, IP adresa účastníka, MAC adresa, ID iných zariadení (UDID), typ zariadenia, typ a verzia operačného systému, verzia klienta, typ kamery, mikrofón alebo reproduktor, typ pripojenia),
  • Textové, zvukové a obrazové dáta (napr. história chatu, prehrávanie videa a zvuku),
  • Údaje o pripojení (napr. telefónne čísla, názvy krajín, počiatočné a koncové časy, IP adresy).

Ak sa zúčastňujete Online stretnutia ako externý účastník („host“), dostanete prístupový odkaz od hostiteľa (schülke) e-mailom alebo záznamom v kalendári. Pri niektorých online stretnutiach je tiež potrebná predchádzajúca registrácia (viď registračné formuláre). K online schôdzkam sa môžete pripojiť priamo z prehliadača bez inštalácie aplikácií. Službu potom prostredníctvom webových stránok poskytuje príslušný poskytovateľ služieb, ktorý je ako poskytovateľ zodpovedný za spracovanie údajov. Počas online schôdze môžete voľne používať funkcie chatu. Rovnako tak sa môžete rozhodnúť, či aktivovať kameru a/alebo mikrofón, alebo ich nechať vypnuté. Ak použijete funkciu chatu, zadané textové položky budú spracované, aby sa zobrazili v Online schôdzi av prípade potreby sa zaprotokolovali. Keď zapnete kameru alebo mikrofón, údaje z mikrofónu vášho zariadenia a akékoľvek videokamery z vášho zariadenia budú spracované počas trvania schôdze.

Upozorňujeme, že pseudonymizovaná účasť je možná iba pri živých prenosoch udalostí. Pri iných online stretnutiach sú vaše osobné údaje viditeľné všetkým ostatným účastníkom a všetky informácie, ktoré vy alebo iní nahráte, poskytnete alebo vytvoríte počas online stretnutia, budú spracovávané po dobu trvania schôdzky a zostanú uložené aj po skončení online stretnutia. Stretnutie. Neexistuje žiadna možnosť centrálneho zmazania Online stretnutie hostiteľom. Ak chcete zabrániť ukladaniu do Online schôdze, odporúčame vám ako účastníkovi nepoužívať funkciu chatu.

Za určitých okolností môžeme zaznamenávať jednotlivé online stretnutia (predovšetkým udalosti) za účelom dokumentácie alebo následnej ďalšej publikácie. Je možné nahrávať ako zvukovú stopu, tak pohľad kamery na účastníkov. Môžete voľne aktivovať kameru a mikrofón. Pred začiatkom nahrávania vás o tom budeme informovať a prípadne o zamýšľanom mieste zverejnenia. Pokračovaním v účasti v nastavení, ktoré ste zvolili, týmto vyhlasujete svoj súhlas s nahrávaním a ďalším používaním. Ak sa zúčastníte bez aktivácie kamery a/alebo mikrofónu, nebudú zaznamenané žiadne vaše osobné údaje (okrem vášho užívateľského mena alebo pseudonymu). Otázky potom môžete klásť aj prostredníctvom chatu. Obsah chatu nie je súčasťou nahrávky. Pokiaľ bude nahrávka zverejnená na intranete alebo internete, upozorňujeme, že potom bude prístupná po celom svete a kedykoľvek a bude ju možné vyhľadať pomocou vyhľadávačov a prepojiť s ďalšími informáciami. V zásade teda platí, že akékoľvek informácie, ktoré sú umiestnené na internete, možno bez problémov kopírovať a ďalej šíriť. Odvolanie vášho súhlasu s účinkom do budúcnosti je možné za predpokladu, že je technicky možné vaše osobné údaje zo záznamu odstrániť (právo na odvolanie pozri „Vaše práva ako subjektu údajov“).

Pri spracovaní Vašich údajov bude nasledujúci externý poskytovateľ služieb a spracovateľ v zmysle čl. 28 GDPR nás podporte:

5. Výstavy a akcie

Pravidelne pôsobíme na výstavách, kongresoch a iných akciách ako vystavovatelia a príležitostní usporiadatelia. Pri plánovaní, implementácii a sledovaní spracovávame osobné údaje, pokiaľ s nami už máte aktívny obchodný vzťah alebo je taký vzťah v nedohľadne. Pritom spracovávame vaše osobné údaje požadované v každom prípade, napr. G. v rámci registrácie na akciu, na základe Vašej účasti v nami ponúkaných súťažiach či anketách a/alebo na základe osobného kontaktu či konzultácie.

Ak sa zaregistrujete na niektorú z našich exkluzívnych akcií, ktoré môžu byť obmedzené na účastníkov, budú vaše údaje spracované na základe článku 6 ods. 1 S. 1 lit. b GDPR za účelom plánovania a realizácie akcie av prípade potreby vystavenia dokladu o účasti . Individuálny prístup pred akciou alebo po nej (napr. v rámci spätnej väzby alebo informácií o iných podobných akciách) je založený na našom oprávnenom záujme v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 lit. f GDPR. Ďalej dobrovoľne poskytnuté údaje spracovávame na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 lit GDPR.

V prípade voľne prístupných marketingových akcií, ktoré majú čisto informačný charakter a na ktorých napr. nie je vystavený doklad o účasti, spracovávame k tomu potrebné údaje (mená, kontaktné údaje) na základe čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. f GDPR v záujmu poskytovania informácií o našich produktoch alebo službách. Ďalej dobrovoľne poskytnuté údaje spracovávame na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 lit. GDPR.

Právnym základom pre účasť v súťažiach a anketách je článok 6 ods. 1 S. 1 lit. GDPR. Žiadosti o kontakt sú spracovávané na základe článku 6 ods. 1 S. 1 lit. f GDPR. Účelom spracovania vašich osobných údajov je vykonávanie a plnenie príslušných činností a tiež náš oprávnený záujem na nadviazaní alebo udržaní aktívneho obchodného vzťahu s vami (informácie o vašich právach nájdete v časti „Vaše práva ako subjektu údajov“).
Na účely dokumentácie alebo následného zverejnenia môžeme vytvárať foto a video záznamy a zaznamenávať jednotlivé akcie či prednášky. Pohľad kamery je primárne zameraný na hovorcu a nie na jednotlivých účastníkov, pričom je možné nahrávať zvukovú stopu jednotlivých účastníkov, pokiaľ z nich vychádza aktívny príspevok. Pred začiatkom akcie vás budeme informovať o prípadných nahrávkach a zamýšľaných miestach zverejnenia. Pokiaľ to bude možné, zriadime na mieste aj priestory bez nahrávania. Registráciou na účasť na našich akciách týmto vyhlasujete svoj súhlas s prípadným nahrávaním a ďalším použitím. Pokiaľ bude nahrávka zverejnená na intranete alebo internete, upozorňujeme, že potom bude dostupná po celom svete a kedykoľvek a bude ju možné vyhľadať pomocou vyhľadávačov a prepojiť s ďalšími informáciami. V zásade teda platí, že akékoľvek informácie, ktoré sú umiestnené na internete, možno bez problémov kopírovať a ďalej šíriť. Odvolanie vášho súhlasu s účinkom do budúcnosti je možné za predpokladu, že je technicky možné vaše osobné údaje zo záznamu odstrániť (právo na odvolanie pozri „Vaše práva ako subjektu údajov“).

Trvanie skladovania

Pokiaľ sme vás už podrobne neinformovali o dobe uchovávania, osobné údaje vymažeme, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely spracúvania, odvolali ste súhlas so spracovaním údajov a neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie, ktoré by zabránili vymazaniu.

Príjemcovia údajov

Vaše údaje prenášame tretím stranám iba vtedy, ak to umožňuje zákon o ochrane údajov. Vaše údaje môžeme tiež odovzdať externým poskytovateľom služieb (poskytovatelia IT služieb, marketingu, ničenia údajov a dokumentov), ktorí nás podporujú so spracovaním údajov v rámci spracovania objednávky, prísne viazaní pokynmi a na základe zmluvy o spracovaní objednávky . Ak by sme preniesli osobné údaje príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), prenos sa uskutoční, iba ak Európska komisia potvrdí primeranú úroveň ochrany údajov pre tretiu krajinu, primeraná úroveň ochrany údajov bola dohodnutá s príjemca údajov (napríklad prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek) a boli prijaté ďalšie opatrenia potrebné na zaistenie adekvátnej úrovne ochrany údajov alebo ste nám dali súhlas v súlade s požiadavkami čl. 49 ods. 1 S. 1 písm. GDPR.

Vaše práva ako dotknutej osoby

GDPR ako dotknutej osobe vám priznáva určité práva pri spracúvaní vašich osobných údajov.

Právo na prístup (článok 15 GDPR)
Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a v prípade, že je to tak, získať prístup k osobným údajom a informáciám uvedeným v čl. 15 GDPR.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
Máte právo získať bez zbytočného odkladu opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a v prípade potreby právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (článok 17 GDPR)
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak je splnený jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR platí.

Právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR)
Ak je splnená jedna z podmienok uvedených v čl. 18 GDPR, máte právo obmedziť spracúvanie vašich údajov iba na ich uchovávanie, napr. ak odvoláte súhlas, so spracovaním, po dobu možného vyšetrenia.

Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
V určitých situáciách uvedených v čl. 20 GDPR, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požadovať prenos údajov inej tretej strane.

Právo na odstúpenie od zmluvy (článok 7 GDPR)
Pokiaľ spracovanie údajov prebieha na základe vášho súhlasu, máte nárok podľa čl. 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať váš súhlas s používaním vašich osobných údajov. Upozorňujeme, že zrušenie nadobudne účinnosť až v budúcnosti. Spracovanie, ktoré prebehlo pred odvolaním, nie je dotknuté.

Právo namietať (článok 21 GDPR)
Ak sú údaje spracúvané podľa čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f GDPR (spracovanie údajov na účely oprávnených záujmov), máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Potom už nebudeme spracúvať osobné údaje, pokiaľ neexistujú preukázateľne závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pokiaľ spracúvanie neslúži na účely uplatňovania, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR)
V zmysle čl. 77 GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje predpisy o ochrane údajov. Na právo podať sťažnosť sa možno odvolávať najmä v členskom štáte, v ktorom máte obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia.

Uplatnenie vašich práv
Pokiaľ nie je uvedené inak, kontaktujte prosím úrad uvedený v tiráži, aby ste uplatnili svoje práva ako dotknutá osoba.


Kontaktné údaje nášho úradníka pre ochranu údajov

V prípade ďalších otázok, návrhov alebo prianí týkajúcich sa ochrany údajov kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov:

datenschutz nord GmbH
Sechslingspforte 2
22087 Hamburg
Nemecko

www.dsn-group.de
schlkdtnschtz-nrdd 

Ak kontaktujete nášho poverenca pre ochranu osobných údajov, uveďte tiež zodpovedný orgán, ktorý je uvedený v KONTAKTE.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.