Compliance - Oznamovateľ

Pre našu firemnú skupinu sme zriadili centralizovaný systém na hlásenie porušenia práva Únie.
Môžete sa rozhodnúť, či a aké svoje kontaktné údaje poskytnete a či chcete získať spätnú väzbu. Ak sa rozhodnete získať spätnú väzbu a poskytnúť kontaktné údaje, dostanete potvrdenie o prijatí vášho oznámenia do 7 dní prostredníctvom komunikačného kanála, ktorý ste uviedli. Do 3 mesiacov dostanete informácie o tom, ako bolo s vašou žiadosti naložené a prípadné opatrenia na to nadväzujúce.

Vaše oznámenie sa dostane priamo do nášho úradu externého ombudsmana, ktorý s ním nakladá ako s dôverným a po úvodnej kontrole ich odovzdá nášmu internému oddeleniu pre dodržiavanie predpisov (vedúci právneho oddelenia) k ďalšiemu opatreniu.

Môžete podať oznámenie o porušení zákona alebo zneužitia, najmä v nasledujúcich oblastiach:

  • Verejné zákazky
  • Finančné služby, finančné produkty a finančné trhy, ako aj prevencia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,
  • Bezpečnosť a dodržiavanie predpisov
  • Bezpečnosť dopravy
  • Ochrana životného prostredia
  • Zdravie zvierat a verejné zdravie
  • Ochrana zákazníka
  • Ochrana súkromia a osobných údajov a tiež bezpečnosť sietí a informačných systémov
  • Porušenie finančných záujmov Únie v zmysle článku 325 ZFEÚ a ako je ďalej definované v príslušných opatreniach Únie
  • Porušenie pravidiel vnútorného trhu v zmysle článku 26 ods. 2 ZFEÚ vrátane porušenia pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, ako aj porušenia pravidiel vnútorného trhu v súvislosti s konaním, ktoré porušuje pravidlá o dani z príjmu právnických osôb alebo v súvislosti s dohodami, ktorých cieľom je pri získaní daňovej výhody, ktorá je v rozpore s predmetom alebo účelom príslušného zákona o dani z príjmu právnických osôb.
Oznámenia o oblastiach iných ako vyššie uvedených, ako je neetické alebo nemorálne správanie, napr. mobbing, všeobecne nebudú spracované a budú okamžite zmazané. V tomto prípade nedostanete potvrdenie o prijatí.
Spracované budú aj oznámenia o iných, neuvedených oblastiach. Platia tu rovnaké a vyššie uvedené požiadavky.

Zaručujeme každému oznamovateľovi, ktorý nám nahlási informácie o potenciálnom porušení zákonov, predpisov alebo interných zásad, že sa nemusia obávať odvetných opatrení alebo negatívnych dôsledkov zo strany spoločnosti. So všetkými hláseniami od oznamovateľov budeme nakladať dôverne a nebudeme bez súhlasu odovzdávať žiadne osobné údaje. Ak by napriek tomu došlo k odvete, budeme to považovať za vážne porušenie našich zásad a prijmeme príslušné opatrenia na ochranu oznamovateľa a nápravu porušenia.

Máte dvě možnosti, jak odeslat oznámení:

Můžete nám zavolat na číslo: +49 421 6966 32 349
Na tomto čísle můžete přímo kontaktovat našeho externího ombudsmana.

Můžete poslat e-mail na: schuelke-compliance@datenschutz-nord.de
Pro zpracování vašeho oznámení musíte uvést název dotčené společnosti. Všechny ostatní informace jsou dobrovolné.

Další informace o ochraně údajů naleznete zde.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame analytické metódy (napr. Cookies) na meranie toho, ako často sú naše stránky navštevované a ako sú používané.
Na náš web vkladáme obsah tretích strán od iných poskytovateľov (napr. Videá). Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov a akékoľvek sledovanie poskytovateľom tretej strany.
V tejto súvislosti tiež využívame poskytovateľa služieb v tretích krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, čo nesie nasledujúce riziká: Prístup orgánov bez informovania dotknutej osoby, žiadne práva dotknutej osoby, žiadne právne prostriedky, strata kontroly.
Svojim nastavením súhlasíte s procesmi popísanými vyššie. Svoj súhlas môžete odvolať s účinnosťou od ďalšieho vstupu na stránky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.